โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมการอ่าน  “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร สดร. ได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน เป็นการแนะนำและบอกต่อหนังสือที่ท่านชื่นชอบ หรือหนังสือเล่มโปรดของท่าน โดยการเขียนแนะนำหนังสือสั้นๆ พร้อมภาพหน้าปกหนังสือประกอบ ส่งมายังงานห้องสมุดฯ E-mail : preeya@narit.or.th หรือ library@narit.or.th เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของห้องสมุด (http://lib.narit.or.th) เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างของการรักการอ่าน ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้รักการอ่านมากขึ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานห้องสมุดดาราศาสตร์ โทร. 295