พาชมห้องสมุดดาราศาสตร์

จัดทำโดย

    นายณัฐปคัลภ์ วิทยาธนานุวัฒน์

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่