ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ และห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน

บรรณารักษ์ จาก ห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ และห้องสมุดศูนย์วิชาการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดดาราศาสตร์ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ด้านการจัดพื้นที่การเรียนรู้ภายในห้องสมุดที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล