ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4