ขอเชิญเสนอชื่อหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุดในปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวน บุคลากร สดร. ทุกท่าน เสนอรายชื่อหนังสือเพื่อสั่งซื้อเข้าห้องสมุด ผ่านระบบออนไลน์  URL : http://lib.narit.or.th                    

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 พ.ย. 2562 เพื่อให้ ห้องสมุด ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมที่งานห้องสมุดดาราศาสตร์ โทร 295