งานห้องสมุดดาราศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 11 ธ.ค. 61

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ศึกษาข้อมูลด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการต้อนรับและเอาใจใส่ในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี