การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

 


          บันทึกประวัติศาสตร์ของไทยได้มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนับตั้งแต่ในสมัยสมเด็จ ​พระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมา ควรค่ายิ่งแก่การเก็บรวบรวมและรักษาไว้ เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยแก่เยาวชนรุ่น หลังและเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนให้เห็นการพัฒนาการทางด้านดาราศาสตร์ของไทยตลอดจนการขยาย ความสัมพันธ์ทางด้านดาราศาสตร์ของประเทศไทยไปสู่นานาประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นและ สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเก็บรวบรวมเอกสารในอดีต เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิง ต่อไป ซึ่งเรื่องราวสำคัญต่างๆ ของทางประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ของไทย กำลังสูญหายไปหากไม่มีการรวบรวม จัดเก็บอนุรักษ์และให้บริการเอกสารที่มีคุณค่าต่อไป


           ในการเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต” ครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวคิดและความสำคัญของการจัดตั้งหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ การบอกเล่าเรื่องราวจากอดีตอันทรงคุณค่าของจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทยโดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ