การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์”