จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อุทยานดาราศาสตร์สิริธร ในวันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีบทบาทในการจัดทำนโยบายและแผนการวิจัยด้านดาราศาสตร์ของชาติ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์ สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้านดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์