สำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ คณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

             ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลและสำรวจเอกสารดาราศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์ ณ หอสมุดดาราศาสตร์ กรุงปารีส ครั้งแรก โดยได้สำเนาเอกสารภาษาฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกลับมาศึกษาและจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ ณ หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์แล้ว  แต่ยังไม่ได้ค้นคว้าเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บอื่น โดยเฉพาะหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส และหอสมุดคณะมิสซังต่างประเทศ ซึ่งมีเอกสารของสยามจัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสำรวจ รวบรวมเอกสารดาราศาสตร์ไทยในประเทศฝรั่งเศส ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส และหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศ กรุงปารีส ในครั้งนี้จะทำให้ภารกิจด้านการสำรวจเอกสารของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อทำฐานข้อมูลของหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจแหล่งข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยในประเทศฝรั่งเศส ณ หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส และหอจดหมายเหตุคณะมิสซังต่างประเทศ กรุงปารีส รวมทั้งสำเนาหลักฐานประวัติศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญกลับมาจัดเก็บไว้ที่หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทางด้านดาราศาสตร์ต่อไป และเพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านหลักฐานประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทยที่หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุด หอจดหมายเหตุ ระหว่างหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)