ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

          อารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สะสมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปวิทยาการต่าง ๆ อารยธรรมของแต่ละกลุ่มชนมีความหลากหลายเนื่องจากถิ่นที่ตั้ง ทรัพยากร ความเชื่อ และศาสนา ก่อให้เกิดเรื่องเล่า และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละอารยธรรม และเมื่อมีการสืบสานและแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนอื่น ๆ ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่แตกต่างกันไป


           ดาราศาสตร์ที่ศึกษากันทั่วไปในปัจจุบันนั้น จัดเป็นความรู้ดาราศาสตร์สมัยใหม่ ที่เน้นความเข้าใจด้านฟิสิกส์ของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ดี แต่เดิมนั้น ดาราศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยกระบวนทัศน์ของแต่ละกลุ่มชน ความรู้ด้านดาราศาสตร์ของกลุ่มชนชาติพันธุ์ไทมีความหลากหลายไปในแต่ละกลุ่มชน ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านเกษตรกรรม ปฏิทิน และสถาปัตยกรรม การศึกษาดาราศาสตร์ชาติพันธุ์ (Ethnoastronomy) จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้เพื่อศึกษาชาติพันธุ์ไทได้