ห้องสมุดดาราศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมจัดนิทรรศการ