ทำความรู้จักกับห้องสมุดดาราศาสตร์

งานห้องสมุดดาราศาสตร์

 1. ภารกิจหลักของหน่วยงาน

จัดหา รวบรวม เก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าหนังสือและสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัย การพัฒนา และการดำเนินงานด้านอื่นๆ ปรับปรุงและพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้น ประสานงานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการใช้ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์

       2. บุคลากรและการมอบหมาย

บรรณารักษ์   จำนวน  1  คน ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. วางแผนพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอัตโนมัติ
 2. สนับสนุน และส่งเสริมการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนางานวิชาการและการสร้างเครือข่าย  ระบบสารนิเทศทางดาราศาสตร์
 3. ทำการสำรวจและรวบรวมฐานข้อมูลในสาขาวิชาดาราศาสตร์เพื่อส่งเสริมการวิจัย
 4. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางดาราศาสตร์เพื่อให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรและวัตถุประสงค์หลักของห้องสมุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
 5. ลงทะเบียน และวิเคราะห์ หมวดหมู่สื่อทุกประเภท และบันทึกรายละเอียดของหนังสือเข้าฐานข้อมูล
 6. จัดเตรียมสิ่งพิมพ์ก่อนออกให้บริการ เช่น ประทับตราหนังสือ / ติดสันหนังสือ / ติดซอง – บัตรหนังสือ เป็นต้น
 7. ตรวจสอบ และลงทะเบียน วารสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 8. จัดทำคู่มือแนะนำการใช้ห้องสมุด / ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติของการให้บริการและ การใช้บริการห้องสมุด
 9. ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดผ่านสื่อต่างๆ
 10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ต่างๆ แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน
 11.  แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล และงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
 12.  จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น การป้องกันหนังสือหาย/   

การป้องกันอัคคีภัย/ การป้องกันด้านอาชีวอนามัย เป็นต้น

 1.  ปฏิบัติงานด้านบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การยืม – คืน / จองหนังสือ เป็นต้น
 2.  แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุด
 3.  ดูแลความเรียบร้อย จัดเรียงสารสนเทศขึ้นชั้น และตรวจเช็ค การจัดเก็บ
 4.  สรุปรายงาน และประมวลผลการปฏิบัติงานห้องสมุดประจำปี
 5.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา    
 6. 3.วิธีการดำเนินงาน

 

งานของห้องสมุดสามารถแบ่งตามลักษณะของงานหลักได้ 3 ประเภท ดังนี้

4.1 งานบริหาร หมายถึง  การดำเนินงานหรือการทำงานของห้องสมุดเพื่อให้งานของห้องสมุดบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งอาจได้แก่ งานเกี่ยวกับสถานที่  ครุภัณฑ์  บุคลากร  การเงินและวัสดุอุปกรณ์  การกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนปฏิบัติงาน  โครงการต่าง ๆ การประเมินผลงาน และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

4.2  งานเทคนิค หมายถึง   งานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการค้นคว้าจากห้องสมุด งานเทคนิค ได้แก่ การเลือกและจัดหาสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  และโสตทัศนวัสดุเข้าห้องสมุด การจัดหมวดหมู่หนังสือ และโสตทัศนวัสดุ การเตรียมหนังสือเพื่อให้ยืม  การจัดหนังสือขึ้นชั้น  การซ่อมหนังสือและเย็บเล่มเข้าปก

4.3  งานบริการ หมายถึง งานที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในด้านการอ่าน และส่งเสริมการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าวิจัย งานบริการ  ได้แก่ การบริการให้อ่าน  ให้ยืม ช่วยการค้นคว้า  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น