E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

(คลิกLink)


โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวนารีรัตน์  มลิวัลย์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่