งานห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์