“เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

 

 1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

   

2. หลักการและเหตุผล

          การอ่านหนังสือนั้น มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าประโยชน์หลักคือทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ในเรื่องที่อ่าน ทำให้ได้มีความรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตามหัวข้อที่เราอ่าน อาจเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากอ่านมากเราก็จะรู้มากขึ้นนั้นเอง อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย อาทิ ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ทำให้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆ การฝึกสมาธิ การทำให้เกิดจินตนาการ ตลอดจน ช่วยฝึกทักษะการอ่าน อาจจะนำไปใช้ในการสนทนาได้ เพราะการอ่านจะทำให้เราคิดคำพูดที่สวยงาม หรือ รูปแบบการพูดที่ดี เราอาจนำมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้าง หรือ พัฒนาการสนทนาของเราให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

          ปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศได้รับการผลิตขึ้นจำนวนมากในรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พยายามจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ครอบคลุมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า วิจัย และส่งเสริมการอ่านให้บุคลากร สดร. อย่างต่อเนื่อง แต่ทว่า ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร เนื่องจากการอ่านในโลกออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อสังคมในปัจจุบันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มทักษะในการอ่าน ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ถ้าอ่านอย่างพิจารณา เลือกอ่านจากสื่อ หรือสิ่งพิมพ์ที่เชื่อถือได้ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านอย่างมหาศาลได้เช่นกัน

          ในการนี้ ห้องสมุดดาราศาสตร์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร สดร. หรือผู้ที่สนใจ ได้ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านผ่านกิจกรรม “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ” เป็นการแนะนำและบอกต่อหนังสือที่ท่านชื่นชอบ หรือหนังสือเล่มโปรดที่สร้างแรงบันดาลใจ จนทำให้ท่านประสบผลสำเร็จในชีวิต เพื่อเชิญชวนให้เยาวชน หรือผู้ที่มีความสนใจได้รับทราบถึงประสบการณ์การอ่านหนังสือของท่าน เพื่อนำไปเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้นการอ่านที่ดี ส่งผลให้เป็นเยาวชนผู้รักการอ่าน และประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

3. วัตถุประสงค์

          3.1 ส่งเสริมให้บุคลากร และผู้สนใจ เกิดความรู้ และทักษะต่างๆ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพต่อไปได้

          3.2 ส่งเสริมให้บุคลากร สดร. มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น

          3.3 เพื่อให้เกิดสายใยที่ดี ระหว่างบุคลากร สดร.

4. กลุ่มเป้าหมาย

           บุคลากร สดร. เยาวชน นักวิจัยและนักดาราศาสตร์

 

5. วิธีการดำเนินงาน

5.1 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการอ่าน “เล่มนี้ดี พี่แนะนำ”

5.2 ประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและบุคลากร สดร. แนะนำหนังสือตามโครงการ

5.3 ประชาสัมพันธ์หนังสือที่ได้รับคัดเลือกลงบนเว็บไซต์ห้องสมุดดาราศาสตร์ http://lib.narit.or.th

 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          ห้องสมุดดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

          ไม่มี

 

8. ระยะเวลา ดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          9.1 บุคลากร สดร. มีนิสัยรักการอ่าน

          9.2 บุคลากร สดร. มีนิสัยใฝ่หาความรู้ ความคิด และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และองค์กรอยู่เสมอ

          9.3 บุคลากร สดร. มีความคิดและวิจารณญาณที่ดีจากทักษะการอ่าน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้