พอดแคสต์นิทานดาราศาสตร์ | นิทานจักรราศี Part 2

จัดทำโดย

    นางสาวพัฒน์นรี ศิริมา

    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่