โครงการ เล่านิทาน: ตำนานกลุ่มดาว

โครงการ เล่านิทาน: ตำนานกลุ่มดาว

      ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ระหว่างวันพุธ ที่ 21 - วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณใกล้ๆ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารท้องฟ้าจำลอง ชั้น 1 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 91 คน

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้ดำเนินจัดกิจกรรมเล่านิทานทั้งหมด 4 รอบ ในช่วงเวลา 9.30 - 15.00 น.

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 วัน พฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  จำนวน 1 รอบ ในช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.

การจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 วัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 รอบ ในช่วงเวลา 13.00 - 15.00 น.