นิทาน: ตำนานกลุ่มดาว

จัดทำโดย

           นางสาวพิมวรินทร์ ศิริมงคลภัค

           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

      ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

        คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่