จองห้อง

 

 

Study Room 1

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้อง Study Room
1. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเครี้ยวเข้าห้องบริการ
2. เคารพต่อสถานที่ ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่น
3. ไม่ฉีก ไม่ทำลาย สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของห้องสมุด ชำรุดเสียหาย
4. โปรดดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่านตัว ที่นำเข้าห้องบริการ

Study Room 2

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้อง Study Room
1. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม และขนมขบเครี้ยวเข้าห้องบริการ
2. เคารพต่อสถานที่ ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการใดๆ อันเป็นที่รบกวนผู้อื่น
3. ไม่ฉีก ไม่ทำลาย สิ่งพิมพ์ หรือทรัพย์สินของห้องสมุด ชำรุดเสียหาย
4. โปรดดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่านตัว ที่นำเข้าห้องบริการ