We have 49 news for you!

ห้องสมุดดาราศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมจัดนิทรรศการ

...

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

          อารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ...

สำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ คณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

             ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลแ...

การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์ก...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

          ในประวัติศาสตร์ไทยมีบันทึกไว้ว่าดาราศาสตร์ยุคใหม่แบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่รัช...

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์”

...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

...

บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ"

 ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

            บันทึกประวัติศาสตร์ของไทยได้มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนับตั้งแต่ใน...

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5   หน้าสุดท้าย