We have 57 news for you!

Highlight of the week : we picks the best books for you

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด ทำให้เราต้อง work from home งดออกจากบ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ไม่รู้จะทำอะไรดี ลองศึกษา พั...

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์

 ...

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์ 

E-Book : คู่มือการทำงาน ห้องสมุดดาราศาสตร์  (คลิกLink) โดย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวนารีรัตน์  มลิว...

ทำความรู้จักกับห้องสมุดดาราศาสตร์

งานห้องสมุดดาราศาสตร์ ภารกิจหลักของหน่วยงาน จัดหา รวบรวม เก็บรักษา รวมทั้งการให้บริการค้นคว้าหนังสื...

ฝนดาวตก

...

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การคํานวณสุริยุปราคาเต็มดวงตามรอย 150 ปี สรรพคราสหว้ากอ ในสมัยรัชกาลที่ 4”

                วันที่ 17-18 ธันวาคม 2561  ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่   ...

การบรรยายวิชาการเรื่อง“ดูบุพเพสันนิวาส ดูประวัติศาสตร์อยุธยา : ดาราศาสตร์ การค้า การเมือง”

กิจกรรมจัดในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานค...

การบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ท้องฟ้า ดวงดาว ออเจ้า ประวัติศาสตร์”

ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่  ...

ห้องสมุดดาราศาสตร์ เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมจัดนิทรรศการ

...

ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและให้ความรู้ เรื่อง “อารยธรรมและอารยสถานดาราศาสตร์ไทย”

          อารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ความรู้จากการสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สะ...

 First Page   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last Page