ห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอเรียนแจ้งมาตรการเนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

ห้องสมุดดาราศาสตร์ ขอเรียนแจ้งมาตรการเนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย จึงขอแจ้งการเปิดให้บริการเต็มวันเฉพาะ วันจันทร์ พุธ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ระหว่างวันที่ 4-31 ส.ค. 64 ทั้งนี้ สมาชิกห้องสมุดที่ประสงค์จะยืมหนังสือต่อ สามารถขยายเวลาการยืมได้ด้วยตนเองที่บ้าน ผ่าน http://lib.narit.or.th หรือ E-mail มายัง library@narit.or.th, preeya@narit.or.th  และนัดรับหนังสือหรือส่งคืนหนังสือได้บริเวณเค้าเตอร์ ยืม คืน ในวัน และเวลาดังกล่าว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก