We have 57 news for you!

สำรวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ คณะมิสซังต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

             ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้สนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลแ...

การบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “อารยธรรมดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช : เอกสารดาราศาสตร์ไทยที่ประเทศฝรั่งเศส”

...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์กร

         จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเอกสารจดหมายเหตุขององค์ก...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง “ จดหมายเหตุดาราศาสตร์ตะวันตกในสยาม ”

          ในประวัติศาสตร์ไทยมีบันทึกไว้ว่าดาราศาสตร์ยุคใหม่แบบตะวันตกเข้าสู่ประเทศไทยนับตั้งแต่รัช...

การจัดเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “ ปั๊บสาล้านนากับดาราศาสตร์”

...

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการเอกสารและการบริหารงานจดหมายเหตุขององค์กรสำหรับผู้ปฏิบัติงาน”

...

บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุและการจัดการเอกสารราชการ"

 ...

การเสวนาและบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “หอจดหมายเหตุดาราศาสตร์ไทย : เก็บอดีต เพื่ออนาคต”

            บันทึกประวัติศาสตร์ของไทยได้มีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นมากมายนับตั้งแต่ใน...

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest E-Book Central

...

ห้องสมุดดาราศาสตร์ได้สมัครรับวารสารออนไลน์เพิ่มอีก จำนวน 2 รายการ

...

 หน้าแรก   หน้าก่อนนี้    1   2   3   4   5    หน้าถัดไป   หน้าสุดท้าย